الف
 • أباد الله خضراءهم
 • ابدء بِنَفسک
  • ترجمه: «از خود آغاز کن!»
  • مترادف: «اول خویش سپس درویش.»
 • ابذل لصدیقک دمک ومالک
  • ترجمه: «خونت و اموالت را برای دوستت بده»
 • إبرة فی کومة قش
  • ترجمه: «سوزن در کوهی از کاه»
 • أبرد من الثلج
  • ترجمه: «سردتر از یخ»
 • أبصر من الوطواط
 • أبصر من زرقاء الیمامة
  • ترجمه: «دوربین*تر از زرقاء.»
  • تمثیل: «ای خداوندی که گر روی تو اعمی بنگرد// از فروغ روی تو بیناتر از زرقا شود.» قطران تبریزی
  • شرح: «زرقاء نام زنی از عرب است که از مسافتی بعید می*دیده*است.» امثال و حکم - دهخدا
 • أبصر من غراب
  • ترجمه: «دوربین*تر از کلاغ.»
 • أبطأ من سلحفاة
  • ترجمه: «کندتر از لاکپشت»
 • أبعد من الثریا
  • ترجمه: «دورتر از ثریا»
 • اَبقض*الاَشیا عندی*الطلاق
  • مترادف: «تو برای وصل کردن آمدی// نی برای فصل کردن آمدی» جلال*الدین محمد بلخی
  • مشابه: «بود سوزن به*از تیغ برنده// که این دوزنده آمد آن درنده»
 • أبکى من یتیم
  • ترجمه: «گریان تر از یتیم»
 • أبلغ من قس بن ساعدة
 • أبیع من إخوة یوسف
 • أتب من أبی لهب
 • أتبع من الظل
 • اتق شَر مِن اَحسنت اِلیه
  • ترجمه: «از زیان و آسیب آن*که بدو نیکویی کرده*ای پرهیز کن.» امثال و حکم - دهخدا
  • تمثیل: «گفت حق است این ولی ای سیبویه// اتق شر من احسنت الیه» جلال*الدین محمد بلخی
  • مشابه: «سزای نیکی بدی است.»
  • مشابه: «با هرکه دوستی خود اظهار می*کنم// خوابیده*دشمنی است که بیدار می*کنم»
 • اتقوا فِراسَة*المؤمِن
  • ترجمه: «بپرهیزید از تیزمغزی مؤمنان» امثال و حکم - دهخدا
  • تمثل: «تو اگر مؤمنی فراست کو// ور شدی مؤتمن حراست کو// فال مؤمن فراست نظر است// وین زتقویم و زیج ما بدر است// مؤمن از رنگ چهره برخواند// هرچه دانا زدفترش داند// دل مؤمن بسان آینه است// همه نقشی در آن معاینه است» اوحدی
 • اتقوا مِن غَضَب الحَلیم
  • ترجمه: «از خشم بردباران پرهیز کنید.»
  • مترادف: «از آن مترس که های و هو دارد// از آن بترس که سر بتو دارد»
  • تمثیل: «بگاه صلح سبک*روح*تر زحلم شجاع// به*روز حرب گرانمایه*تر زخشم حلیم» رونی
 • اتقو مِن مَواضِع التهم
  • ترجمه: «از بهتان*گاه*ها اجتناب ورزید» امثال و حکم - دهخدا
  • مترادف: «جایی منشین که چون نهی پای// تهمت*زده خیزی از چنان جای// صوفی که رود به*مجلس می// وقتی بچکد پیاله بر وی// چون شهره شود عروس معصوم// پاکی و پلیدیش چه*معلوم» امیر خسرو
  • مترادف: «چو من خلوت*نشین باشم تو مخمور// زتهمت، رأی مردم که شود دور» نظامی
 • اتَّکَلْنا منه على خُصٍّ
 • الاتحاد قوة
 • اترک الشر یترکک
 • اتسع الخرق على الراقع
 • اتق الأحمق أن تصحبه إنما الأحمق کالثوب الخلق کلما رقعت منه جانبا صفقته الریح وهنا فانخرق
 • أثبت من الوشم
 • أثقل من جبل
 • أجبن من نعامة
 • اجتنب مصاحبة الکذاب فإن اضطررت إلیه فلا تُصَدِّقْهُ
 • اجع کَلبَک یتعبک
  • ترجمه: «سگ خویش گرسنه دار تا از دنبال تو آید» امثال و حکم - دهخدا
  • مشابه: «اسب فربه شود، شود سرکش» سنائی
  • تمثل: «آلت اِشکار جز سگ را مدان// کمترک انداز سگ را استخوان// زان*که سگ چون سیر شد سرکش شود// کی سوی صید و شکاری خوش رود» جلال*الدین محمد بلخی
 • اجلس حیث یُؤْخَذُ بیدک وَتُبَرُّ ولا تجلس حیث یؤخذ برجلک وتُجَرُّ
 • أجهل الناس من کان على السلطان مدلا وللإخوان مذلا
 • أجود من حاتم
 • احذر الأحمق واحذر وُدَّهُ (إنما الأحمق کالثوب الْخَلَق)
 • احذر عدوک مرة وصدیقک ألف مرة فإن انقلب الصدیق فهو أعلم بالمضرة
 • احذر مباسطة*الملوک
  • ترجمه: «از بساط پادشاهان دوری کن»
  • مترادف: «از صحبت پادشه بپرهیز// چون پنبهٔ نرم زآتش تیز» نظامی
 • أحذر من غراب
  • ترجمه: «ترسنده*تر از کلاغ» امثال و حکم - دهخدا
  • تمثل: «بودم حذور همچو غرابی برای آنک// همچون غراب جای گرفتم در این خراب» مسعود سعد سلمان
 • احذروا من لا یرجى خیره ولا یؤمن شره
 • أحر من الجمر
 • إحراق طیبا
 • أحرس من کلب
 • أحرص من نملة
 • أحزن من الخنساء على صخر
 • اَحسَن*الشعر، یا اعذب*الشعر اکذبه
  • ترجمه: «شعر هرچه به*دروغ نزدیک*تر زیباتر»
  • تمثل: «در شعر مپیچ و در فن او// چون اکذب اوست احسن او» نظامی
 • أَحْسِنْ إلی الناس تستعبد قلوبهم
 • اُحْسِن اٍلی مِن اساء
  • ترجمه: «با آن*که بدی کرده نکویی میکن» امثال و حکم - دهخدا
  • مشابه: «بَدان*را نیک دارید ای عزیزان// که خوبان خود عزیز و نیک*روزند» سعدی
  • تمثل: «بدی را بدی سهل باشد جزا// اگر مردی احسن الی من اسا» سعدی
 • أحضر الناس جوابا من لم یغضب
 • احفر بئرا وَطُمَّ بئرا ولا تُعَطِّلْ أجیرا
 • احفظ قرشک الأبیض لیومک الأسود
 • أحکم من لقمان
 • أحمد البلاغة الصمت حین لا یَحْسُنُ الکلام
 • احمق من هبنقه
  • ترجمه: «احمق*تر از هبنقه»
  • شرح: هبنقه از حمقای مشهور عرب است که وقتی گردن*بندی به*خود آویخت. پرسیدند: این تورا به*چه*کار است؟ گفت: تا با دیگران عوض نشوم.»
 • أحن من الأم على أولادها
 • آخ الأْکْفاءَ وداه الأعداءأخوک من صَدَقک لا من صدّقک
 • أخاک أخاک إن مَنْ لا أخا له کَساعٍ إلى الهیجا بغیر سلاح
 • اختر أهون الشرین
 • اختلط حابلهم بنابلهم
 • آخر الحیاة الموت
 • آخر العنقود
 • اخطب لابنتک ولا تخطب لابنک
 • أَخْفَقَ حالب التیس
 • أخوک من صدقک النصیحة
  • ترجمه: «برادر تو آن*کس باشد که تورا پند دهد»
  • مترادف: «برادر تو آن*کس باشد که عیب تو از تو نپوشد» امثال و حکم - دهخدا
 • أخون من ذئب
 • ادب*النفس خیر من ادب*الدرس
 • ترجمه: «ادبی که در نهاد مرد باشد نیکوتر از ادبی است که از راه درس*خواندن کسب شود
  • مشابه: «بربسته دگر باشد و بررسته دگر»
  • تمثل: «ملک بربسته چنان باشد ضعیف// ملک بررسته چنان باشد شریف» جلال*الدین محمد بلخی
  • معنی: فطری و طبیعی از مصنوعی بهتر است.
 • ادخلوالبیوت من ابوابها
  • ترجمه: «از در خانه*ها وارد منازل شوید»
  • مشابه: «کار را از راه درست انجام دهید»
  • تمثل: «گر همی جویید دُر بی*بها// ادخلوالابیات من ابوابها» جلال*الدین محمد بلخی
  • معنی: هرکاری را باید از راه و طریق مخصوص به*خود آغاز نمود.
 • أَدّى قدراً مستعیرها
 • أدنى من حبل الورید
 • إذا أتاک أحد الخصمین وقد فُقِئَتْ عینه فلا تقض له حتى یأتیک خصمه .فلعله قد فُقِئَتْ عیناه
 • إذا أردت أن تطاع فأمر بما یستطاع
 • إذا الشعب یوما أراد الحیاة فلا بد أن یستجیب القدر
 • إذا المرء لم یدنس من اللؤم عرضه فکل رداء یرتدیه جمیل
 • إذا أنت أکرمت الکریم ملکته وإن أنت أکرمت اللئیم تمردا
 • إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأی الناس تصفو مشاربه
 • إذا بلغ الرأی المشورة فاستعن بحزم ناصح أو نصیحة حازم
 • إذا تخاصم اللصان ظهر المسروق
 • إذا تفرقت الغنم قادتها العنز الجرباء
 • إذا تکلمت بالکلمة ملکتک وإذا لم تتکلم بها ملکتها
 • إذا تم العقل نقص الکلام
 • إذا تمنیت فاستکثر
 • إذا تولى عقداً أحکمه
 • إذا جاء الحین حارت العین
 • إذا حان القضاء ضاق الفضاء
 • إذا حضر الماء بطل التیمم
 • إذا دببت على المنسأة من هرم فقد تباعد عنک اللهو والغزل
 • إذا ذکرت الذئب فأعد له العصا
 • إذا ذکرت الذئب فخذ الحذر
 • إذاذل مولى فهو ذلیل
 • إذا رأیت نیوب اللیث بارزة فلا تظنن أن اللیث یبتسم
 • إذازل العالِمُ زل بزلته العالَمٌ
  • ترجمه: «پای*لغز دانشمندان پای*لغز جهان است» امثال و حکم - دهخدا
  • مشابه: «هرچه بگندد نمکش می زنند// وای به*وقتی که بگندد نمک»
 • إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه
  • ترجمه: «تبه*کاران بدگمان باشند» امثال و حکم - دهخدا
 • إذا سأل ألحف وإن سئل سوّف
 • إذا سلمت من الأسد فلا تطمع فی صیده
 • إذا سمعت الرجل یقول فیک من الخیر ما لیس فیک فلا تأمن أن یقول فیک من الشر ما لیس فیک
 • إذا صدأ الرأی أصقلته المشورة
 • إذا صُنْتَ المودة کان باطنها أحسن من ظاهرها
 • إذا ضربت فأوجع فإن الملامة واحدة
 • إذا ظلمت من دونک فلا تأمن عقاب من فوقک
 • إذا عُرِفَ السبب بطل العجب
 • إذا غامَرْتَ فی شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم
 • إذا فرغ الفؤاد ذهب الرقاد
 • إذا قصرت یدک عن المکافأة فلیصل لسانک بالشکر
 • إذا قل ماء الوجه قل حیاؤه (ولا خیر فی وجه إذا قل ماؤه)
 • إذا کان الصبر مُرًّا فعاقبته حلوة
 • إذا کان الکلام من فضة فالسکوت من ذهب
 • إذا کنت تدری فتلک مصیبة وإن کنت لا تدری فالمصیبة أعظم
 • إذا کنت ذا رأی فکن ذا عزیمة
 • إذا کنتَ ذا رأىٍ فکن ذا مشورة فإن فساد الرأی أن تترددا
 • إذا کنت سنداناً فاصبر وإذا کنت مطرقة فأوجع
 • إذا کنت فی کل الأمور معاتبا صدیقک لم تلق الذی لا تعاتبه
 • إذا لم یکن إلا الأَسِنَّةُ مرکبا فلا رأی للمضطر إلا رکوبها
 • إذا لم ینفعک البازی فانتف ریشه
 • إذا نُصِرَ الرأی بطل الهوى
 • إذا هَبَّتْ ریاحک فاغتنمها
 • اذالم تستحی فأفعل ما تشاء
 • أذل البخل أعناق الرجال
 • أراق ماء وجهه
 • أرخص من التمر فی البصرة
 • أرسل حکیما ولا توصه
  • مترادف: «حکیم را به*وصیت*کردن حاجت نیست» قرة*العین
 • أرفع من السماء
 • أرق من النسیم
 • أرى کل إنسان یرى عیب غیره ویعمى عن العیب الذی هو فیه
 • أریق من ماء شبابه
 • ازرع کل یوم تأکل
 • أزهى من طاووس
 • أساء سمعا فأساء إجابة
 • أسبق من الأجل
 • أسبق من الأفکار
 • استر عورة أخیک لما یعلمه فیک
 • استقبال الموت خیر من استدباره
 • استندت إلى خصٍ مائلٍ
 • استنوق الجمل
 • أسد علیَّ وفی الحروب نعامة
 • أسرع من البرق
 • أسرع من الریح
 • أسرع من الطرف
 • أسرع من سهم
 • أسقط فی یده
 • أسمع جعجعة ولا أرى طحنا
 • الإشارات تُغْنی اللبیب عن العبارات
 • أشأم من البسوس
 • أشأم من طویس
  • ترجمه: «بدشگون*تر از طویس»
  • تمثل: «بلی شوم*تر از طویسی که فعلت// همی رخنه در حکم فرقان نماید» ادیب پیشاوری
  • شرح: «طویس نام مخنثی از عرب است که به*شومی و نافرخندگی مشهور بوده* و او خود می*گفته*است، ای مردمان مدینه تا من زنده باشم خروج دجال و دابه را چشم دارید و چون بمیرم دل آسوده کنید... ساعتی که مادر مرا بزاد پیامبر خدای از جهان بشد و گاهی که از شیر بازگرفت ابی*بکر فرمان یافت. و بدان روز که به* حد مردان رسیدم عمر را بکشتند. و در شب کدخدایی من عثمان به *قتل رسید.» امثال و حکم - دهخدا
 • اشتدی یا أزمة تنفرجی
 • أشجع من دیک
 • أشجى من حمامة
 • أشد الجهاد مجاهدة الغیظ
 • أشد الفاقة عدم العقل
 • اشکر من أَنْعَمَ علیک وأَنْعِمْ على من شکرک
 • أشم من نعامة
 • أشهر من النار على الْعَلَمِ
 • اصبر تنل
 • اصبر قلیلا فبعد العسر تیسیر وکل أمر له وقت وتدبیر
 • اصبر لکل مُصِیبةٍ وتجلًّدِ واعلم بأن الدهر غیر مُخَلَّدِ
 • أصبر من حمار
 • أصحاب العقول فی نعیم
 • أصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم
 • أصفى من الدمعة
 • إصلاح الموجود خیر من انتظار المفقود
 • أصنع من دود القز
 • اضحک یضحک العالم معک وابک تبک وحدک